غرفه نمایشگاهی

برخی از پروژه های انجام شده توسط گروه طراحی و مهندسی آمون

شرکت پوشش فام بسپار

شرکت پوشش فام بسپار

شهرک تاسیسات

شهرک تاسیسات

شرکت ژرفکام ایرانیان

شرکت ژرفکام ایرانیان

آلیاژهای نشکن ساز

آلیاژهای نشکن ساز

پژوهشگاه فرهنگ اسلامی

پژوهشگاه فرهنگ اسلامی

سروش صدا و سیما

سروش صدا و سیما

سروش صدا و سیما

سروش صدا و سیما

سروش صدا و سیما

سروش صدا و سیما

سروش صدا و سیما

سروش صدا و سیما

شرکت نارفوم کار

شرکت نارفوم کار

موسسه راهگشا

موسسه راهگشا

موسسه راهگشا

موسسه راهگشا

شرکت ژرفکام آسیا

شرکت ژرفکام آسیا

شرکت بیک صنعت

شرکت بیک صنعت

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

سیم و کابل لیاقزوین

سیم و کابل لیاقزوین

شرکت دلند الکتریک

شرکت دلند الکتریک

شرکت درین پودر (کالین)

شرکت درین پودر (کالین)

شرکت گلنان پوراتوس

شرکت گلنان پوراتوس

لوله و ماشین سازی ایران

لوله و ماشین سازی ایران

کشت و صنعت نوشینه (گلشن)

کشت و صنعت نوشینه (گلشن)

لوله و ماشین سازی ایران

لوله و ماشین سازی ایران

شرکت گلستان عصاره (دلند)

شرکت گلستان عصاره (دلند)

شرکت گلنان پوراتوس

شرکت گلنان پوراتوس

لوله و ماشین سازی ایران

لوله و ماشین سازی ایران

گروه صنعتی تلوان

گروه صنعتی تلوان

لوله و ماشین سازی ایران

لوله و ماشین سازی ایران